Saif Mohammad
Contributor

Saif Mohammad

#include bio main(){ Don't follow anyone=true; Just follow you=true; return you; }